Aktualności

NOWE EKOLOGICZNE UTWARDZACZE

Utwardzacz ZIELONY XFH-N oraz ZIELONY 1000H-N

Załącznik XVII rozporządzenia REACH wprowadził nowe ograniczenia w stosowaniu substancji o stężeniu większym niż 0,1% diizocyjanianów.

Diizocyjaniany (O = C = N-R-N = C = O, gdzie R może być rodnikiem aromatycznym lub alifatycznym) są również szeroko stosowane do produkcji utwardzaczy zwykle używanych w sitodruku i tampodruku.

Firma Sericom Italia, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w miejscu pracy, wprowadziła nowe utwardzacz ZIELONY XFH-N (druk sitodrukowy) i ZIELONY 1000H-N (tampodruk), które wykazują zawartość wolnego monomeru (diizocyjanianu) mniejszą niż 0,1%.

Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać arkusz danych technicznych dostępną na naszej stronie internetowej.